Вт. Дек 5th, 2023

Рубрика: Педагогика

Түз.  С. А. Амерханова, Т. А. Ашымбаева, Н. И. Жакубова, Р. Н. Токсонбаев

 Социалдык педагогиканын теориясы жана практикасы: алгачкы кадамдар. Окуу-усулд. колдонмо.  Түз.  С. А. Амерханова, Т. А. Ашымбаева, Н. И. Жакубова, Р. Н. Токсонбаев. – Б.: «Maxprint», 2012. – 124 б. скачать

Сластенин В.А. и др. Педагогика

Сластенин В.А. и др. Педагогика : Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов; Под ред. В.А. Сластенина. — М.:…

Дарбанов Б.Е. Проблемы теории речевосприятия

Дарбанов Б.Е. Проблемы теории речевосприятия. 10.02.19 – теория языка. ДИССЕРТАЦИЯ на соискание ученой степени доктора филологических наук.- Джалал-Абад, 2012.- 419 с. Скачать

Байгазиев К. Комбинаториканын элементтери

Байгазиев К. Комбинаториканын элементтери.- Ош: “Кагаз ресурстары”басмасы, 2016.- 130 б. Бул окуу куралында “Педагогикалык билим берүү” багытынын “Башталгыч билим берүү” профилинде үйрөтүлүүчү “Математиканын башталгыч курсунун теориялык негиздери” дисциплинасынын “Комбинаториканын элементтери”…

Исакова Ф.Б. Төрөлгөндөн баштап 3 жашка чейинки балдарды эрте өнүктүрүү боюнча колдонмо

Исакова Ф.Б. Төрөлгөндөн баштап 3 жашка чейинки балдарды эрте өнүктүрүү боюнча колдонмо. Өнүгүүнүн базалык стандарттары. / Авт. — түзүү.: Ф.Б.Исакова, А.С.Молдогазиева, Г.Т.Нажимидинова, Л.В.Усенко, Н.А.Масликова, А.Э.Камалова – Б.: 2017 – 104…

Бекембай Апыш. Тарбия назарияты

Бекембай Апыш. Тарбия назарияты (Окуу китеби, Педагогика, 3- бөлүм). – Ош, 1996.- 142 б. Кыргыздын элдик педагогикасынын бай материалдарын азыркы илимий педагогикалык ой жүгүртүүнүн негизинде талдап, эне тилибизде аздыр- көптүр…

Козлова С.А. Дошкольная педагогика

Козлова С.А., Куликова Т.А. Дошкольная педагогика: Учеб.пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений. – 3- е изд., исправ. и доп. – М.: Изд.центр “Академия”,  2001.- 416 с. В пособии раскрываются…

Үчтөн алты жашка чейинки балдарды өнүктүрүү «Балалык» программасы

Үчтөн алты жашка чейинки балдарды өнүктүрүү «Балалык» программасы. – Б.: Аркус бас., 2017. – 352 б. Скачать

Николаева С.Н. Методика экологического воспитания дошкольников

Николаева С.Н. Методика экологического воспитания дошкольников:  Учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений. — 2-е изд., испр. —  М.: Изд. центр «Академия», 2001.- 184 с. В пособии, написанном в…

Корнецкая Ф.Д. Мектепке чейинки курактагы балдарды экономикалык тарбиялоо

Корнецкая Ф.Д. ж.б. Мектепке чейинки курактагы балдарды экономикалык тарбиялоо: Метод. колдонмо. – Б.: 2015.- 68 б. Скачать