Чт. Июн 20th, 2024

Рубрика: Электронные ресурсы

Садыралиев Ж. Региондун инвестициялык потенциалын баалоону өркүндөтүү жана аны пайдаланууну жакшыртуунун жолдору (Кыргыз Республикасынын Жалал-Абад облусунун мисалында)

Садыралиев Ж. Региондун инвестициялык потенциалын баалоону өркүндөтүү жана аны пайдаланууну жакшыртуунун жолдору (Кыргыз Республикасынын Жалал-Абад облусунун мисалында). 08.00.05 “Экономика жана эл чарбасын башкаруу”; (экономика жана ишканаларда, тармактарды, комплекстерди уюштуруу жана…

Садыралиев Ж. Региондун инвестициялык потенциалын баалоону өркүндөтүү жана аны пайдаланууну жакшыртуунун жолдору (Кыргыз Республикасынын Жалал -Абад облусунун мисалында)

Садыралиев Ж. Региондун инвестициялык потенциалын баалоону өркүндөтүү жана аны пайдаланууну жакшыртуунун жолдору (Кыргыз Республикасынын Жалал -Абад облусунун мисалында). 08.00.05 “Экономика жана эл чарбасын башкаруу”; (экономика жана ишканаларда, тармактарды, комплекстерди уюштуруу…

Садыралиев Ж. Кыргызстанда адамдык капиталдын калыптанышына калктын жашоо сапаты жана деңгээлинин тийгизген таасирин статистикалык жактан изилдөөнүн методологиясы (Кыргыз Республикасынын мисалында)

Садыралиев Ж. Кыргызстанда адамдык капиталдын калыптанышына калктын жашоо сапаты жана деңгээлинин тийгизген таасирин статистикалык жактан изилдөөнүн методологиясы (Кыргыз Республикасынын мисалында). 08.00.05 – экономика жана эл чарбасын башкаруу (экономика жана ишканаларды,…

Садыралиев Ж. Методология статистического исследования влияния качества и уровня жизни населения на формирование человеческого капитала в кыргызстане (на примере Кыргызской Республики)

Садыралиев Ж. Методология статистического исследования влияния качества и уровня жизни населения на формирование человеческого капитала в кыргызстане (на примере Кыргызской Республики). 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством (экономика и…

Садыралиев Ж. и др. Статистика

Садыралиев Ж. и др. Статистика: учеб. пособие: /Ж. Садыралиев, А.Б. Карбекова, А.Т. Мамыралиева. -Жалал-Абад. 2023: – 252 с. Учебное пособие написано в соответствии со стандартом учебных программ для студентов ВУЗов…

Сулайманов Э. «Демография» предмети боюнча тесттик сынак- суроолор

Сулайманов Э. «Демография» предмети боюнча тесттик сынак- суроолор (окуу-усулдук колдонмо жана тесттик сынак-суроолор) = Тест- вопросы по предмету «Демография» (учебно-методическое пособие и тест-вопросы). Ош, 2000. -152 б. Скачать

Сулайманов Э. “Кыргызстан этнографиясы”

Сулайманов Э., Бердиходжаев К. “Кыргызстан этнографиясы” (окуу-усулдук колдонмо жана тесттик сынак-суроолор) = “Этнография Кыргызстана” (учебно-методическое пособие и тест-вопросы). Жалалабат, 2009.- 157 б. Скачать

Дарбанов Б.Е. Введение в языкознание: УМК

Дарбанов Б.Е. Введение в языкознание: Учебно-методический  комплекс  ..- Жалал-Абад, 2019.- 90 с. Скачать

Дарбанов Б.Е. Психолингвистические модели и теории восприятия речи в условиях кыргызско- русского билингвизма

Дарбанов Б.Е. Психолингвистические модели и теории восприятия речи в условиях кыргызско- русского билингвизма: монография / К.З. Зулпукаров, Б.Е. Дарбанов, В.Б. Суркеева.- Бишкеке, 2023.- 636 с. Скачать

Мамыралиева А.Т. Учебно-методический комплекс по дисциплине “Финансовая математика”

Мамыралиева А.Т. Учебно-методический комплекс по дисциплине “Финансовая математика” для студентов профиля “Финансы и кредит”, “Бухгалтерский учет анализ и аудит” по направлению “Экономика” Жалал-Абад – 2019.- 67с. Скачать