Вт. Май 28th, 2024

Рубрика: Учебники

Садыралиев Ж. и др. Статистика

Садыралиев Ж. и др. Статистика: учеб. пособие: /Ж. Садыралиев, А.Б. Карбекова, А.Т. Мамыралиева. -Жалал-Абад. 2023: – 252 с. Учебное пособие написано в соответствии со стандартом учебных программ для студентов ВУЗов…

Дарбанов Б.Е. Психолингвистические модели и теории восприятия речи в условиях кыргызско- русского билингвизма

Дарбанов Б.Е. Психолингвистические модели и теории восприятия речи в условиях кыргызско- русского билингвизма: монография / К.З. Зулпукаров, Б.Е. Дарбанов, В.Б. Суркеева.- Бишкеке, 2023.- 636 с. Скачать

Мамыралиева А.Т. Финансылык математика

Мамыралиева А.Т., Карбекова А.Б. Финансылык математика: окуу куралы – Жалал – Абад, 2022. – 110 б. Окуу куралы “финансылык математика” курсуна арналып жазылган. Анда финансылык математиканын актуалдуу маселелери жеткиликтүү түрдө…

Анарбекова В. Кошок- инсанды эскерүү жанры

Анарбекова В. Кошок- инсанды эскерүү жанры/ В. Анарбекова, К. Айдаркулов, Н. Мырзабаева. Жалал- Абад, 2014.- 52 б. «Кошок» – оозеки чыгармачылыктын ичиндеги кеңири тараган жанр экенин белгилөө менен, жоктоо, кош…

Ашимбаева Г. Кыргыз тили жана адабияты предметинен көнүгүүлөр жана тапшырмалар

Ашимбаева Г. Кыргыз тили жана адабияты предметинен көнүгүүлөр жана тапшырмалар. Жалал- Абад, 2019.- 84 б. Колдонмо жогорку окуу жайларынын филологиялык билим берүү багытынын орус тили жана адабияты, немец тили жана…

Ашимбаева Г. Кыргыз тили 7- класс: окуу китеби

Ашимбаева Г., Кадырова А., Аширбаев Т. Кыргыз тили 7- класс: Окутуу өзбек тилинде жүргүзүлгөн мектептер үчүн окуу китеби/ Т.Аширбаев, А.Кадырова, Г.Ашимбаева. оңдолуп 2- басылышы. Б.: Учкун, 2008.- 104 б. Бул…

Чокоева Д.М. Өзгөнү ээрчиген өзүн унутат

Чокоева Д.М. Өзгөнү ээрчиген өзүн унутат.- Жалал- Абад, 2021.- 148 б. Бул китепте: улуттук чындык кандай экендиги, кыргыз элинин руханий таржымалынын башаты кайда жаткандыгы, улуттук баалулуктарды башка багытка буруунун түпкү…

Чокоева Д.М. Кудай, дин, салт жана санарип

Чокоева Д.М. Кудай, дин, салт жана санарип: илимий популярдуу басылма.- Жалал- Абад, 2021.- 171 б. Бул китепте элдердин ичинен кыргыздар өз Кудайын кантип тапкандыгы, Кудайга кантип келгендиги жөнүндө, кыргыз каада-…

Чокоева Д.М. Антикалык Грек адабияты боюнча лекциялар жыйнагы

Чокоева Д.М. Антикалык Грек адабияты боюнча лекциялар жыйнагы: Филология факультеттердин студенттери үчүн окуу куралы.- Бишкек,2009.- 281 б. Бул окуу куралында Антикалык грек адабияты боюнча кеңири маалыматтар: грек мифологиясы, анын өнүгүү…

Ашимбаева Г. Жат жазуулар жыйнагы.

Ашимбаева Г., Көчөрова Г. Жат жазуулар жыйнагы.- Жалал- Абад.- 2012.- 64 б. Жыйнакта жат жазуунун түрлөрү, анын жүргүзүлүү ыкмалары жана жат жазуу үчүн тандалып алынган текстер берилди. Эмгек жогорку окуу…