Вс. Июл 21st, 2024

Рубрика: Родиноведение с методикой

Бухова Е.А. ж.б.

Бухова Е.А. ж.б. Мекен таануу. 4-класс.: Жалпы билим берүүчү мектептер үчүн окуу китеби. – Б.: Аркус бас., 2015. – 144 б., жасал. скачать

Бухова Е.А. ж.б.

Бухова Е.А. ж.б. Мекен таануу. 3-класс.: Жалпы билим берүүчү мектептер үчүн окуу китеби. – Б.: Аркус бас., 2015. – 200 б., жасал. скачать

Адилова Г.А.

Адилова Г.А. Мекен таануу: Биз жана бизди курчап турган жаратылыш: Орто мектептердин 2-кл. Үчүн окуу китеби. –Б.: “Инсанат”, 2011. – 46 б. скачать

Мамбетова З.Ж.

Мамбетова З.Ж., Архипова Т. В. Мекен таануу: Жалпы билим берүүчү орто мектептин 1-кл. үчүн окуу китеби. – 2-бас. – Б.: “Кутаалам”, 2016. – 64 б., сүрот. скачать

Бухова Е.А.

Бухова Е.А., О. В. Солошенко, Е.П. Шаповалова. Мекен таануу 3- класс: Б.: Метод. колдонмо. – Б.: Аркус бас. – 2015. – 144 б. скачать