Пт. Мар 1st, 2024

Рубрика: Финансовое право

Сопубекова Н.Т.

Сопубекова Н.Т. Жашы жетелектердин укук бузууларын алдын алуунун жана бөгөт коюунун тутуму: административдик-укуктук аспектиси 12.00.14 — административдик укук; финансы укук, маалыматтык . Юридикалык илимдердин кандидаты илимий даражасын изденип алууга диссертациянын…

Ред. С.О. Шохина.

Финансовое право для экономических специальностей: учебник / кол. Авт.; под общ. Ред. С.О. Шохина. – 2-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2007. 544 с. Аннотация: Учебник для студентов дистанционной формы…