Вс. Июн 16th, 2024

Рубрика: Подготовка детей к школе

Токтомаметов А.Д. Балдарды мектепке даярдоо «Наристе» программасы

Токтомаметов А.Д. Балдарды мектепке даярдоо «Наристе» программасынын (480 саат) 6 жаштан баштап балдардын графикалык көндүмдөрүн өнүктүрүү боюнча / Авт.-түз.: А. Д. Токтомаметов, Б. З. Субанова – Б.: Аркус бас., 2015.…

Камалова А.Э. “Наристе” балдарды мектепке даярдоо программасына усулдук сунуштар

Камалова А.Э. ж.б. “Наристе” балдарды мектепке даярдоо программасына усулдук сунуштар (480 саат).- Б.: Аркус бас., 2015.- 336 б. Скачать

Байтикова Т.А., Камчыбек у М. Балдарды мектепке даярдоо

Байтикова Т.А., Камчыбек у М. Балдарды мектепке даярдоо: Пед.адис.студ.үчүн окуу-метод. колдонмо /Ж.Баласагын атын. кыргыз улуттук университети.-Каракол: 2014.- 52 б. Окуу-методикалык колдонмодо балдарды мектепке даярдоо ишмердүүлүгүнүн актуалдуулугу (психологиялык даярдык), даярдоо курстарынын…

Усенко Л.В. Үй- бүлөнүн жана коомчулуктун мектепке чейинки билим берүү процессине активдүү катышуусу

Усенко Л.В., Майгулакова Д.Ж., Сейдекулова К.С. Үй- бүлөнүн жана коомчулуктун мектепке чейинки билим берүү процессине активдүү катышуусу: Методикалык колдонмо.- Б.: 2012.- 77 б. Колдонмодо балдарды мектепке даярдоонун жеткиликтүү, сапаттуу жана…

Ахмадуллин Ш.Т. Мотивация детей

Ахмадуллин Ш.Т., Шарафиева Д.Н. Мотивация детей. Как мотивировать ребенка учиться.- М.: БИЛИНГВА, 2016.- 80 с. Для родителей детей школьного возраста, а также широкого круга читателей. Скачать

Мкртчян С.Ш. Жакында мектепке барам

Мкртчян С.Ш. Жакында мектепке барам. Математика жана айлана чөйрө: Мектепке чейинки балдардын окуу китеби.- “Зангак”, 2012.-80 б. Скачать

Кубаталиев Б. Алиппеге даярдоо

Кубаталиев Б., Асаналиева М. Алиппеге даярдоо: Мектепке чейинки курактагы балдарды сабатка үйрөтүү жана сөзүн өстүрүү.- Б.: “Кутаалам” , 2012.- 96 б. Бул китеп- дептер мектепке чейинки курактагы балдарга арналат. Мындагы…

Абдураимова З.С.

Абдураимова З.С. Баланы мектепке даярдоодо үй-бүлөнүн ролу. – Ош, 2000. – 88 б. скачать