Вс. Янв 29th, 2023

Рубрика: Художественная литература

Эрматов Эгемберди.

Эрматов Эгемберди. Чыгармаларынын жыйнагы: 5-том. Чыгыш адабияты, хикметтер. – Б.: Бийиктик, 2011.-532 б. Аннотация: Чыгыш поэзиясынын эң асыл үлгүлөрү жана Кожакмат Яссавинин өлбөс-өчпөс хикметтери бул томдуктун мазмунун түзөт. скачать

Сейтек. 4-китеп.

Сейтек. Манас эпосунун үчүнчү бөлүгү. 4-китеп. Кыргыз ССР Илимдер Академиясы. Тил жана адабият институту. Кыргыз Мамлекеттик Басмасы. – Фрунзе, 262 б. Аннотация: «Сейтек» өтө оригиналдуу өз алдынча бүткөн чыгарма. скачать

Жусуп Мамайдын варианты боюнча

Манас: Жусуп Мамайдын варианты боюнча.- 1040 б. Аннотация: Кыргыздар “Манасты” “жомок” деп атап, ушул аталардын жомогун кылымдардан бери улам кийинки урпактын оозуна өткөрүп, дилине кыт кылып куюп келген. Кыргыз тилинде…

С. Каралаевдин варианты б-ча

МАНАС: С. Каралаевдин варианты б-ча / Түз.: А. Жайнакова, А. Акматалиев; Сөздүктү даярдаган А. Мамытов. Сүрөттөрү Т. Герцендики. — Б.: «Турар», 2010. -1006 б. Аннотация: Кыргыз элинин улуу мурасы, улуттук…

Манас. 1-китеп

Манас. 1-китеп. Саякбай Каралаевдин варианты. Аннотация: Ар түрдүү элдердин өкүлдөрү тарабынан иштелип чыгып, бүт адам баласына таандык болгон мыкты көркөм табылгалардын жалпы казынасына кыргыздар кошкон салымдын көрүнүктүүлөрүнүн бири — «Манас».…

МАНАС: 6-китеп

МАНАС: Кыргыз элинин баатырдык эпосу: 6-китеп: С. Орозбаковдун варианты б-ча. Кыргыз Республикасынын улуттук илимдер академиясынын Манастаануу ж-а көркөм маданияттын улутук борбору. — Б.: «Шам», 2006. — 768 б.  Аннотация: Бастырылыштын…

МАНАС: 5-китеп.

МАНАС: Кыргыз элинин баатырдык эпосу: 5-китеп. С. Орозбаковдун варианты б-ча./ Кырг. Респ. улуттук илим. академиясынын Манастаануу ж-а көркөм маданият-тын улуттук борбору. — Б.: «Шам», 2006 — 756 б. Аннотация:  Бастырылыштын…