Пт. Июн 21st, 2024

Рубрика: Художественная литература

Ашимбаева Г. Кыргыз тили жана адабияты предметинен көнүгүүлөр жана тапшырмалар

Ашимбаева Г. Кыргыз тили жана адабияты предметинен көнүгүүлөр жана тапшырмалар. Жалал- Абад, 2019.- 84 б. Колдонмо жогорку окуу жайларынын филологиялык билим берүү багытынын орус тили жана адабияты, немец тили жана…

Чокоева Д.М. Өзгөнү ээрчиген өзүн унутат

Чокоева Д.М. Өзгөнү ээрчиген өзүн унутат.- Жалал- Абад, 2021.- 148 б. Бул китепте: улуттук чындык кандай экендиги, кыргыз элинин руханий таржымалынын башаты кайда жаткандыгы, улуттук баалулуктарды башка багытка буруунун түпкү…

Чокоева Д.М. Кудай, дин, салт жана санарип

Чокоева Д.М. Кудай, дин, салт жана санарип: илимий популярдуу басылма.- Жалал- Абад, 2021.- 171 б. Бул китепте элдердин ичинен кыргыздар өз Кудайын кантип тапкандыгы, Кудайга кантип келгендиги жөнүндө, кыргыз каада-…

Чокоева Д.М. Антикалык Грек адабияты боюнча лекциялар жыйнагы

Чокоева Д.М. Антикалык Грек адабияты боюнча лекциялар жыйнагы: Филология факультеттердин студенттери үчүн окуу куралы.- Бишкек,2009.- 281 б. Бул окуу куралында Антикалык грек адабияты боюнча кеңири маалыматтар: грек мифологиясы, анын өнүгүү…

Эшиев А. М. Улуу дастан баяны

Эшиев А. М. Улуу дастан баяны.- Бишкек: Улуу тоолор, 2022.- 165 б. Бул илимий- популярдуу эмгек «Манас» эпосунун  Шапак Рысмендеевдин (Бишкек: «Газета KG», 2013.- 436 б.) жана Шаабай Азизовдун варианттарынын…

Эшиев А. М. Эпос «Манас» и исторические источники

Эшиев А. М. Эпос «Манас» и исторические источники: параллели, аналогии, сходства. Монография. Бишкек, 2021.- 183 с. Эпос «Манас» как историко-этнографический источник. В труде рассматриваются теонимы, эпонимы, антропонимы, этнонимы, этнотопонимы в…

Чокоева Д.М. Батыш элдеринин адабияты 2-китеп

Чокоева Д.М. Батыш элдеринин адабияты: Лекциялар жыйнагы. 1-китеп.- Жалал-Абад,2019.- 235 б. Жыйнакта батыш европа элдеринин орто кылымдар адабиятынан баштап, кайра жаралуу  боюнча кеңири түшүнүк берилет. Скачать

Чокоева Д.М. Батыш элдеринин адабияты 1-китеп

Чокоева Д.М. Батыш элдеринин адабияты: Лекциялар жыйнагы. 1-китеп.- Жалал-Абад,2019.- 205 б. Жыйнакта антикалык грек- рим адабияты жараткан көркөм баалуулуктар жөнүндө кенен маалымат берилди. Скачать

Алексеева М. А. Преподавание литературы

Алексеева М. А. Преподавание литературы: образовательные технологии : учеб.-метод. пособие / М. А. Алексеева ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2014.…

Эрматов Эгемберди.

Эрматов Эгемберди. Чыгармаларынын жыйнагы: 5-том. Чыгыш адабияты, хикметтер. – Б.: Бийиктик, 2011.-532 б. Аннотация: Чыгыш поэзиясынын эң асыл үлгүлөрү жана Кожакмат Яссавинин өлбөс-өчпөс хикметтери бул томдуктун мазмунун түзөт. скачать